Theme ghost đa ngôn ngữ chuyển đổi cao
Photo by Alexander Shatov / Unsplash
Cove Chat Comment

Cove Chat Comment

Hướng dẫn cài đặt Cove Chat comment cho theme TanaFlows. — 2 phút đọc •

Cường Trần

Tặng!

Cove Chat là một trong những dịch vụ thứ 3 đầu tiên tên ghost, trước khi ghost ra mắt tính năng bình luận.

💡
Cove ID nhận 1 site/1 tài khoản, vì vậy nếu bạn muốn dùng cho site đa ngôn ngữ, bạn cần mua 2 tài khoản Cove ID khác nhau.

Bước 1: Đăng ký tài khoản Cove Chat và cấu hình sử dụng

Bảng giá Cove Chat Comment
Bảng giá Cove Chat Comment

Bạn đăng ký 1 trong 3 gói của Cove Chat để bắt đầu sử dụng. Tại danhsboard của Cove Chat bạn cần điền các thông tin sau:

  • Content API key
  • API URL
  • Admin API key
Cài đặt ghost API admin key và ghost API URL chính xác
Cài đặt ghost API admin key và ghost API URL chính xác

Cách lấy Admin API key và Content API key như sau: vào Setting > Integration > Tạo mới webhook

Content API Key + Admin API key + API URL
Content API Key + Admin API key + API URL

Điền các thông tin cần thiết vào Cove Chat dashboard và chuyển sang bước kế tiếp.


Bước 2: Lấy mã Cove ID và cài đặt cho theme

Bạn cần Cove ID để TanaFlows sử dụng Cove Chat. Vào thẻ Comment ở Cove UI và lấy mã comment của bạn.

Copy Cove ID
Copy Cove ID của bạn

Bạn vào Setting > Design > Posts chọn Cove provider và dán Cove ID ở bước 1 vào.

Dán Cove ID của bạn vào 3rd comment id
Dán Cove ID của bạn vào 3rd comment id

banner-Cường Trần
Cường Trần

Phần giới thiệu tác giả sẽ giới hạn 200 ký tự, bạn có thể thay đổi thông tin tại "Your profile" trong ghost dashboard. Ảnh banner bạn có thể dùng Twitter Banner hoặc tải ảnh có kích thước 600x200px.

HCM, Việt Nam
https://ghostfam.win/

Bài viết nổi bật