Theme ghost đa ngôn ngữ chuyển đổi cao

Clap button

Đo lường mức độ hữu ích của nội dung bài viết với độc giả. — 1 phút đọc •

Cường Trần
cuongtalentccc/

Tặng!

Bằng cách thêm vào "clap button" bạn giờ đây có thể dùng số lần "clap" để đo lường và phân tích đâu là bài viết hay của bạn.

Clap button
Clap button

Clap button chỉ nhận theo địa chỉ IP thiết bị, bạn không thể clap nhiều lần vào một bài viết. Vì vậy, số lần clap được ghi nhận từ một độc giả duy nhất.

Số clap sẽ không bao giờ reset, data được lưu trữ trên server của Clapplause, không phụ thuộc vào server của bạn.

Dữ liệu đếm sẽ ghi nhận theo địa chỉ URl của bài viết, miễn bạn không thay đổi slug, thì số lần clap hiện tại sẽ không bị reset hay thay đổi.

banner-Cường Trần
Cường Trần

Phần giới thiệu tác giả sẽ giới hạn 200 ký tự, bạn có thể thay đổi thông tin tại "Your profile" trong ghost dashboard. Ảnh banner bạn có thể dùng Twitter Banner hoặc tải ảnh có kích thước 600x200px.

HCM, Việt Nam
https://ghostfam.win/