Theme ghost đa ngôn ngữ chuyển đổi cao
Photo by Towfiqu barbhuiya / Unsplash
Snippet thủ công

Snippet thủ công

Hướng dẫn cách tạo snippet đa ngôn ngữ thủ công cho theme TanaFlows. — 1 phút đọc •

Cường Trần
cuongtalentccc/

Tặng!

Một số trang template không có sẵn đa ngôn ngữ, bạn có thể tạo thủ công dán vào cả 2 bài viết tiếng Việt và Anh của bạn. Làm và lưu lại bằng thẻ Snippet của ghost để tái sử dụng.

Thẻ snippet của ghost
Thẻ snippet của ghost
<link rel="alternate" href="https://{{domain.com}}/en/{{slug}}/" hreflang="en" />
<link rel="alternate" href="https://{{domain.com}}/{{slug}}/" hreflang="vi-vn" />
<link rel="alternate" href="https://{{domain.com}}/en/{{slug}}/" hreflang="x-default" />

Thay

  • {{domain.com}} bằng domain của bạn
  • {{slug}} bằng slug của bài viết. Chú ý là copy chính xác, với slug ở dòng hreflang="vi-vn" thì copy đúng slug của bài viết đó. Tương tự với hreflang="en"

Sau đó copy và dán vào cả hai bài viết Code injecttion > Post header

Dán vào Post header của 2 bài viết
Dán vào Post header của 2 bài viết

Kiểm tra bất kỳ hoặc cả 2 bài nếu bạn làm lần đầu tại: https://technicalseo.com/tools/hreflang/

banner-Cường Trần
Cường Trần

Phần giới thiệu tác giả sẽ giới hạn 200 ký tự, bạn có thể thay đổi thông tin tại "Your profile" trong ghost dashboard. Ảnh banner bạn có thể dùng Twitter Banner hoặc tải ảnh có kích thước 600x200px.

HCM, Việt Nam
https://ghostfam.win/