Theme ghost đa ngôn ngữ chuyển đổi cao
Photo by Privecstasy / Unsplash
Trang Privacy

Trang Privacy

Hướng dẫn tạo trang chính sách riêng tư Privacy. — 1 phút đọc •

Cường Trần
cuongtalentccc/

Tặng!

Trang chính sách riêng tư Privacy là trang phải có khi bạn dùng ghost nói riêng vì bạn cần có để xác thực doanh nghiệp khi tạo tài khoản Mailgun sử dụng.

TanaFlows sẽ tự động nhận liên kết ở chân trang khi bạn tạo xong.

Chân trang sẽ nhận trang Privacy khi bạn tạo xong
Chân trang sẽ nhận trang Privacy khi bạn tạo xong

Cách tạo trang Privacy cho theme TanFlows

  1. Tạo mới Page
  2. Đặt slug là privacy
  3. Tạo nội dung tự động cho trang

Cách tạo nội dung tự động bạn vào liên kết sau:

https://app.privacypolicies.com/wizard/privacy-policy

Chọn Website > Điền thông tin site bạn sau đó bấm nút kế tiếp để tạo tự động.

Mặc định trang tạo ra là ngôn ngữ tiếng Anh. Bạn có thể để nguyên để Mailgun có thể đọc trang của bạn hoặc bạn có thể tự dịch ra tiếng Việt như song ngữ.

banner-Cường Trần
Cường Trần

Phần giới thiệu tác giả sẽ giới hạn 200 ký tự, bạn có thể thay đổi thông tin tại "Your profile" trong ghost dashboard. Ảnh banner bạn có thể dùng Twitter Banner hoặc tải ảnh có kích thước 600x200px.

HCM, Việt Nam
https://ghostfam.win/