Theme ghost đa ngôn ngữ chuyển đổi cao

Chủ đề

Để tạo trang Chủ Đề (Tags) bạn tạo mới Page trong ghost dashboard với Template là "Tags"